Productbeschrijving

International Micron LZ antifouling.

Gebruik biociden veilig, lees voor gebruik eerst het etiket en de product informatie.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als aangroeiwerende verf op pleziervaartuigen.
Ter voorkoming van risico’s aan bodem, grondwater, oppervlaktewater en lucht mag het product enkel aangebracht en verwijderd worden op speciaal ingerichte locaties bij havens, droogdokken en scheepshellingen, welke in het bezit zijn van toestemmingen overeenkomstig met de wet milieubeheer / omgevingswet.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.
B. Gebruiksaanwijzing: Micron LZ vermindert de aangroei van micro- en macro organismen op pleziervaartuigen en is werkzaam in wateren met lage fouling druk zoals in Europese wateren.
Het verkrijgen van een goed resultaat met deze aangroeiwerende verf is van vele factoren afhankelijk.
Gebruikers dienen zich te houden aan de door de fabrikant geleverde informatie en/of applicatievoorschriften.

Algemene Richtlijnen:

Voor gebruik goed roeren.
De ondergrond moet droog zijn en vrij van aangroei en andere verontreinigingen.
Alle voorbehandelingen en verfapplicaties, in het bijzonder wanneer meer dan 1 laag wordt aangebracht, moeten worden uitgevoerd volgens de door de fabrikant verstrekte instructies.
Wanneer meerdere lagen worden aangebracht, bijvoorbeeld primer en aangroeiwerende verf, dienen de aanwijzingen met betrekking tot de minimaal en/of maximaal aan te houden droogtijden in acht worden genomen.
Dit geldt ook voor de periode tussen het schilderen en het te water laten.
Applicatie met behulp van kwast of roller.
Theoretisch rendement: 10m² per liter.
Breng 1 of 2 lagen aan met ieder 45 micron laagdikte.
Dit product is specifiek ontwikkeld voor de Nederlandse wateren en gebruik buiten de Nederlandse wateren en gebieden met zware aangroei kunnen een ongewenst effect hebben op de antifouling prestatie.
Onmiddellijk effectief na de tewaterlating.
Micron LZ is een polijstende antifouling die geschikt is voor applicatie op vaartuigen in zoet-, zout-, en brak water.
Micron LZ is specifiek ontwikkeld voor de Nederlandse wateren en biedt maximaal 1 vaarseizoen bescherming tegen aangroei.
Goed om te weten: De eroderende technologie voorkomt laagdikte opbouw en biedt maximaal 1 vaarseizoen bescherming tegen aangroei van waterplanten, dierlijke organismen en slijmvorming.
Deze antifouling kan tot 12 maanden voor de tewaterlating worden aangebracht.
Verbeterde kleuren en langer kleurbehoud tijdens gebruik.

NL- Bevat: pijnhars (CAS No. 8050-09-7; xyleen (CAS No. 1330-20-7; ethylbenzeen (CAS No.100-41-4); Fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. With olleyamine (CAS No. 85711-55-3); actieve ingrediënten: dikoperoxide (CAS No. 1317-39-1) 100.56.
g/l; Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen of afdouchen.
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Koel bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie.
EERSTE HULP Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. NA INSLIKKEN: GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Gebruik geen oplosmiddelen of thinners om de huid te reinigen. Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. NA INADEMING: Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen.
Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Dien niets via de mond toe. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
In goed gesloten verpakking bewaren. Vat niet hergebruiken. Gelekte en of gemorste stof opruimen.
PT21 Aangroeiwerende middelen. Vloeistof. Verf. Voor professioneel en doe het zelf gebruik.
Toepassingsmethode: airless spray, kwast, roller.
Theoretische dekking: kwast, roller 10m² per liter. Gebruik thinner no3 voor het schoonmaken van schildersgereedschap.
Toelatingsnummer: 15401 N.

International Micron LZ polijstende antifouling | Wit 2,5 liter

127,95
EAN: 5035686877054

Slechts 2 resterend op voorraad (kan nabesteld worden)

Voeg toe aan wenslijst
Voeg toe aan wenslijst